FİNİGO YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ

 

1.        TARAFLAR

Aşağıda isim/unvan ve adresleri yazılı olan taraflar arasında, iş bu sözleşmede belirtilmiş olan koşullar üzerinde mutabık kalınarak iş bu "Yetkili Satıcılık Sözleşmesi" (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) akdedilmiştir.

1.1.    İstoç Oto Ticaret Merkezi L Blok No:23 Mahmutbey/İstanbul adresinde kain, 3881235762 vergi kimlik numaralı, Finigo Otomotiv ve Bilişim Tic. Ltd. Şti.(Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.)

1.2.    ...................................................................................................../İstanbul adresinde kain,................................................. vergi/T.C. kimlik numaralı ......................................................................  (Bundan böyle “Yetkili Satıcı” olarak anılacaktır.)

(Bundan böyle Şirket ile Yetkili Satıcı birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.)

2.        TANIMLAR

2.1.    Marka: Finigo'nun sahip olduğu BAYİLİK İSMİ marka ve logosu, tescilli veya tescilsiz belli ticari markalar, hizmet markaları, Iogolar, amblemler, semboller, sloganlar ve Finigo Otomotiv ve Bilişim Tic. Ltd. Şti. tarafından ileride değiştirilebilecek veya ilave olarak kullanılabilecek benzeri diğer markalar ve fikri mülkiyet haklarını,

2.2.    Finigo Sistemi: Kendine özgü standart işletme tarzı ile işletilen ve özgün bir plan dahilinde iç ve dış görüntüye sahip sistemin tümünü,

2.4.    Müşteri Bilgi Formu: Müşterilerinkişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini, mağazaya gelme amacını ve mağazadan almak niyetinde olduğu ya da aldığı hizmeti/hizmetleri ihtiva eden form.

3.        SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.    Finigo'nun marka haklarını elinde bulundurduğu FİNİGO markasını bu sözleşme ile belli bir süre boyunca Yetkili Satıcı’ya, kendi unvanı ile birlikte kullandırma hakkını tanıması ve bu hakkın kullanım standartlarının, kurallarının belirlenmesi,

Finigo'nun, yönettiği ikinci el otomobil ve hafif ticari araç portföyünü Yetkili Satıcı’ya açması ve Yetkili Satıcı’nın portföyden alım yaparken kendisine sağlanacak özel şartların belirlenmesi,

Finigo'nun anlaşmalı olduğu finans kuruluşlarından 3. kişilere araç finansmanı sağlamak konusunda Yetkili Satıcı’nın yetkilendirilmesi,

Finigo'nun anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri veya acente aracılığıyla her türlü sigorta poliçesi düzenlemeye ve satmaya yetkilendirilmesi,

Yetkili Satıcı’nın seçmiş olduğu Yetkili Satıcılık Türü olan FİNİGO'nun gerektirdiği şartları taşıması şayet taşımıyorsa belirtilen süreler içerisinde şartları sağlar hale gelmesi, sözleşmenin konusunu oluşturur.

4.        SÖZLEŞME BÖLGESİ

Sözleşme süresi boyunca Finigo, ………………………………………………………………………………………………………………………………adresinde Yetkili Satıcı’yı bir FİNİGO mağazası işletmek amacıyla FİNİGO sistemini ve FİNİGO markalarını FİNİGO’ nun belirlediği alanlarda kullanma hakkı verecektir.

5.        ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.    Finigo unvanı ile birlikte FİNİGO markasını bu sözleşmedeki şartlara uygun olarak Yetkili Satıcı’ya kullandıracak, tüm mali sorumluluğu Yetkili Satıcı’ya ait olmak üzere Yetkili Satıcı kendi nam ve hesabına oto alım satımı yapabilecektir.

5.2.    Yetkili Satıcı, Finigo'nun anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri ile anlaşmalı olduğu acenteler üzerinden sigorta poliçesi düzenleme konusunda yetkilendirilecektir.

5.4.    Yetkili satıcı sattığı aracın ekspertiz raporunu ve araç resimlerini satış yapmadan önce, mutlaka Finigo personeline iletmesi gerekmektedir. Ekspertiz sorumluluğu tamamen Yetkili satıcıya aittir.Ayrıca satılan malın ayıplı çıkması halinde doğabilecek tüm zarar ve ziyandan Yetkili satıcı sorumlu olacaktır.

5.8.    Yetkili satıcı Bayii giriş ekranının şifresini 3. Kişiler ile paylaşamaz devredemez kullandıramaz. Şifreyi 3. Kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilirse Yetkili satıcı ekranı iptal olur.

6.        YETKİLİ SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    Yetkili Satıcı’nınSözleşme’den kaynaklanan ana yükümlülüğü, sözleşmede tanınan hakları dürüst ve basiretli bir tüccar titizliğiyle uygulamak, kullanmak, araç çeşidi ve hizmetler temelinde sözleşme bölgesinde işi teşvik etmek ve daha da genişletmektir. Bu bakımdan Yetkili Satıcı’nın kendi mağazası için işletmeci yükümlülüğü vardır. Yetkili Satıcı, üçüncü kişilerle (müşteriler/tedarikçiler vs.) ticari ilişki içinde, bir yanda Şirket diğer yanda Yetkili Satıcı arasında cari olmayan, örneğin şirket temsilciliği, yediemin veya iş ilişkisi izlenimini uyandırabilecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

6.2.    Yetkili Satıcı, işyerini ve eklentilerini Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 15 gün içinde Sözleşme ve eklerindeki standartlara uygun şekilde faaliyete geçirmekle yükümlüdür.

6.3.    Yetkili Satıcı, her türlü kurumsal kimlik ve reklam materyalinde kendi unvanını Finigo’nun belirlediği standartlarda FİNİGO markası ile birlikte kullanacaktır. (Örneğin: FİNİGO – Yetkili Satıcı Unvanı)

6.4.    Yetkili Satıcı, müşterilere sağlanacak olan gerek sigorta ve kredi, finansman hizmetleri için Şirket’in anlaşmalı olduğu şirket, acente ya da diğer gerçek/tüzel kişiler haricindeki şirketlerle/kişilerle anlaşma yapamaz, müşterilere hizmet sunamaz.

6.5.    Yetkili Satıcı, FİNİGO markası ile üreteceği her türlü kurumsal kimlik materyali, pazarlama, reklam materyali için Finigo'dan yazılı onay almak ve onaya uygun uygulama yapmak zorundadır.

6.6.    Yetkili Satıcı, FİNİGO için gerçekleştireceği kampanyalara katılıp katılmamakta serbesttir. Şirket, kampanyaları tüm Yetkili Satıcı’lara duyurur ve katılım teyidi ister.

6.7.    Yetkili Satıcı, FİNİGO için gerçekleştireceği her türlü genel pazarlama ve iletişim çalışmalarından FİNİGO markası vasıtasıyla faydalanır. Bunun için ek bir bedel ödemez.

6.8.    Yetkili Satıcı, kendi bölgesinde muhtelif mecralarda veya internette FİNİGO markasıyla birlikte kendi unvanını da kullanarak her türlü pazarlama, reklam çalışmasını Yapabilir ancak her çalışma Finigo'nun onayına tabiidir. Finigo, bu pazarlama ya da reklam giderlerine katılmaz.

6.9.    Yetkili Satıcı, araç satışlarında müşteriyi aracın her türlü teknik bilgisini, ekspertiz raporunu, aracın plakasına ve şasi numarasına kayıtlı hasar kayıtlarını müşteriye bildirdiğini gösteren Müşteri Aydınlatma Formu’nu düzenleyip imzalatır.

6.10.   Yetkili Satıcı, satacağı aracın bilgisini ihtiva eden Müşteri Aydınlatma Formu’nda müşterileri yanıltamaz. Böyle bir durumun oluşması halinde doğabilecek tüm zarar ve ziyandan satıcı sorumlu olacaktır.

6.11.   Yetkili Satıcı, mağazasına gelen müşterilere Müşteri Bilgi Formu düzenlemek zorundadır. Müşteri Bilgi Formu, Yetkili Satıcı tarafından yazılı evrak ile düzenlense bile Finigoile bilgisayar ortamında paylaşılmak zorundadır. Müşteri Bilgi Formu’nunFinigo ile derhal paylaşılmaması halinde Yetkili Satıcılığı iptal edilecektir. Finigo'nunmüşterilerin iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle reklam ve pazarlama çalışması yapabilmesi için müşterilerin kişisel verilerinin paylaşılmasına müsaade etmesi gerekecek olup bu konuda gerekli izinlerin alınması Yetkili Satıcı’nın sorumluluğundadır. Şirket tüm müşteri bilgi formları için müşterilerden gerekli izinlerin alındığını varsaymaktadır.

6.12.   Yetkili Satıcı, faaliyetini icra ettiği işyerinde, 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nde ve diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen iş ve çalışma şartlan ile ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması veya çalışma ve iş güvenliği mevzuatı uyulmaması nedeniyle meydana gelecek her türlü iş kazalarından münhasıran Yetkili Satıcı sorumlu olup; Finigo, işbu sorumluluğu nedeniyle her ne ad altında olursa olsun Finigo’ya rücu etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.13.   Tüketici haklarından doğan herhangi bir yükümlülük nedeniyle Finigo tarafından bir tazminat ödenmesi veya başkaca bir yükümlülük altına girilmesi durumunda ödenen tazminat veya yerine getirilen yükümlülük bedeli, Finigo’nun ihtar ve ihbarına gerek kalmaksızın Yetkili Satıcı tarafından derhal Finigo’ya ödenecektir.

6.14    Yetkili Satıcı, Sözleşme’nin kurulduğu tarih itibariyle, Sözleşme gereğince Şirket’e FİNİGO Yetkili Satıcılık Bayisi verilmiş olacaktır.

7.        PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK

7.1.    Finigo, Yetkili Satıcı’nın kendisiyle paylaşacağı Müşteri Bilgi Formu ile FİNİGO markasının korunması ve geliştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmaları yapmak suretiyle Yetkili Satıcı’yı denetleyecektir.

7.2.Yetki Satıcı, Finigo’nun yazılı onayı olmadan mimari projede, açık ve kapalı alanlarda, eklentilerde, tabela ve benzeri eklerde değişiklik yapamaz.

7.3.Yetkili Satıcı, FİNİGO markasını kullanmaya başlamasıyla birlikte tabela, kartvizit, plakalık, antetli kağıt vb. tüm kurumsal kimlik materyallerini ve pazarlama reklam materyallerini FİNİGO’nun kurumsal kimlik standartlarında ürettirecek ve kullanacaktır.

8.        GENEL KURALLAR

8.1.    Yetkili Satıcı’nın bu sözleşmenin imzalanmasına müteakip Finigo’dan edindiği tüm bilgileri Şirket'e ait iş planlarını, araştırmaları ve stratejileri, mali bilgileri, teknik özellikleri, data ve bilgileri, süreçleri, pratikleri, metotları, prosedürleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm dokümanları üçüncü kişilerle paylaşması yasaktır.

8.2.        Yetkili Satıcı, gizliliğin sağlanması veya sağlanamaması nedeniyle Finigo'nun uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan sorumlu olup bunları Finigo'nun ilk talebi üzerine derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili Satıcı bu gizlilik yükümlülüğünün çalışan, ortak ve yöneticileri tarafından ihlal edilmesi halinde de müteselsilden sorumlu olmaya devam edecektir. 

8.3.    Gizli bilginin kullanımına ilişkin sınırlamalar Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlayacak olup Sözleşme’nin sona ermesinden sonraki dönem için de süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir.

8.4.    Yetkili Satıcı, Sözleşme süresince, Finigo'nun kesin yazılı bir onayı olmaksızın bir rakip şirketle doğrudan veya dolaylı olarak, serbest ya da bağımlı, kendi hesabına ya da başkalarının hesabına faaliyet gösterme veya rakip bir şirkete doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak etme hakkına sahip değildir. 

8.5.    Gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra yukarıda belirtilen dönemlerde Yetkili Satıcı’ nın çalışan, ortak veya yöneticilerinin bu tür bir ihlalde bulunmaması Yetkili Satıcı tarafından temin edilecek olup belirtilen türden herhangi bir ihlal halinde Sözleşme’nin cezai şart maddesine göre işlem yapılacaktır. 

8.6.    Yetkili Satıcı, kendi ortak, yönetici ve çalışanların bu hususu göz önünde bulundurarak seçecek söz konusu kişilere rekabet yasağı kuralını bildirerek onlardan uygun göreceği gerekli teminatları alacaktır.  

9.        SÖZLEŞME SÜRESİ

9.1.    Sözleşme, imza tarihinden itibaren geçerlidir.

9.2.    Taraflardan herhangi biri Sözleşme’yi, sözleşme süresinin bitiminden en az 3 (Üç) ay önce diğer tarafı noter veya iadeli taahhütlü mektupla bildirerek fesih etmediği sürece sözleşme şartları geçerliliğini korur.

10.      SÖZLEŞMENİN FESHİ

A.       Sözleşme’nin Olağan (Süreli) Feshi

10.1.   Sözleşme’de bulunan hükümlerde belirtilen yükümlülüklerin tamamı ana yükümlülükler olup Sözleşme’nin devamı için zorunluluk arz etmektedir. Bu sebeple, Şirket, Yetkili Satıcı’nın Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne kısmen ya da tamamen aykırı harekette bulunması ve bu aykırılığın giderilmesi konusundaFinigo'nun yapmış olduğu yazılı ihtar ile tanımış olduğu makul süre içinde de Yetkili Satıcı’nın bu davranışına son vermemesi halinde Finigo, Sözleşme’yi haklı sebeple feshetmeye yetkili olacaktır.

10.2.   Finigo, Yetkili Satıcı’nın Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde kendisine tanınan fesih hakkını kullansın ya da kullanmasın uğramış olduğu doğrudan veya dolaylı zararların tazmininin yanı sıra sözleşmede düzenlenen cezai şart bedelini de talep etme hakkını haizdir.

10.3.   Sözleşmenin sona ermesi, Yetkili Satıcı’nın doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

B.       Sözleşme’nin Olağanüstü (Süresiz) Feshi

10.4.   Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Sözleşme kendiliğinden sona erecek ve Yetkili Satıcı herhangi bir ihbara gerek olmaksızın sözleşme ile kazandığı hakların tümünü kaybedecektir.

•        Borçlarını ödemede aciz haline düşerse,

•        Konkordato ilan ederse,

•        Malvarlığını alacaklılara temlik ederse,

•        Takiplerde aleyhine geçici veya kesin Aciz Belgesi temin edilirse,

•        İflasına karar verilirse,

•        İşletmesinin bir kısmına veya tamamına "Kayyım" ya da "Yed-i Emin" tayinine karar verilirse,

•        Tasfiye edilirse,

•        İflas erteleme davası ikame ederse,

•        Gerçek kişi olması halinde bu kişi ölür veya gaipliğine karar verilirse.

•        Ağır hasar kayıtlı aracı satmaya yada kredi kullandırmaya teşebbüs ederse

10.5.   Sözleşme’nin yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri ile sona ermiş olması da Yetkili Satıcı’ nın doğmuş ve doğarak borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

C.         Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları

10.6.   Yetkili Satıcı, Finigo'nun taleplerini Sözleşme’nin bitiminden itibaren 10 gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

10.7.   Yetkili Satıcı, Sözleşme’nin sona ermesinden hemen sonra Sözleşme’den doğan hiçbir hakkı kullanamaz ve 3. kişilerin karşısına Yetkili Satıcı olarak çıkamaz veya kendisini öyle gösteremez. Yetkili Satıcı, Sözleşme sona erdiği andan itibaren, kendisineFinigo tarafından sağlanan yöntem ve formülleri kullanamaz. Yetkili Satıcı, yazılı talimat, kılavuz ve reklam malzemelerini geri vermekle yükümlüdür, Yetkili Satıcı’nın bunları geri vermeme hakkı yoktur.

10.8.   Sözleşme’nin feshinden itibaren, Yetkili Satıcı’nın, Şirket tarafından sağlanan şirketin adlarıyla, markalarıyla, işaretleriyle, reklam metinleriyle markalarını, reklam malzemelerini, matbu evrakı, faturaları, kıyafetlerini vs. kullanması yasaktır. Buna göre Yetkili Satıcı hangi amaçla olursa olsun FİNİGO markasını kullanmayı derhal bırakacaktır; aynı şey Finigo Sistemi’nin kullanılması hususunda da geçerlidir.

10.9.   Yetkili Satıcı, mağazasının içini ve dışını, Finigo Sistemi’nin mağazalarıyla karıştırılmayacak şekilde değiştirecek ve FİNİGO tabelasını da derhal indirecektir.

10.10. Yetkili Satıcı, Finigo nezdindeki bakiye borç miktarlarını hemen ödeyecektir.

10.11. Yetkili Satıcı, Finigo'nun adına halel getirebilecek hiçbir harekette bulunamaz.

11.      SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Yetkili Satıcı, Sözleşme’yi, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tamamını ve/veya bir kısmını, mağazayı veya herhangi bir kısmını Finigo'nun yazılı onayı olmadan satmayacak, devretmeyecek, temlik etmeyecek, kiralamayacak, lisans veya alt lisans vermeyecek, borçlandırmayacak, ipotek etmeyecek veya başka bir şekilde elden çıkarmayacak ve kanunlardan veya başka kaynaklardan doğan bu tür durumlara hiçbir şekilde izin vermeyecektir. Bu yükümlülüklerine aykırı davranan Yetkili Satıcı, talep edilebilecek olan herhangi bir tazminata ilaveten, Şirket’e 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12       YETKİLİ MAHKEME

Yetkili mahkeme ve İcra Dairesi İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleridir.

13.      DİĞER HÜKÜMLER

13.1.   Sözleşme'nin bir hükmü geçerliliğini yitirirse ve/veya uygulanmaz hale gelirse bu durum, Sözleşme’nin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

13.2.   Sözleşme'nin uygulanmasında, özellikle yapılan ödemeler ve gönderilen mallar konusunda ve doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Şirket’in defter, kayıt, mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar kayıtları, mail, resmi ve gayri resmi tüm yazışmalar vb, geçerli ve bağlayıcı kesin delil olacaktır. Yetkili Satıcı bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde Şirket’in kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

13.3.   Sözleşme gereğince öngörülen bildirimler, açıklamalar ve fesihler, Sözleşme’de saptanmış bulunan biçimler dikkate alınarak Sözleşme’nin diğer tarafına, onun tarafından bildirilen son adres hedeflenerek yazılı olarak gönderilir.

13.4.   Sözleşme, taraflar arasında daha önce yapılmış yazılı, sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer ve Sözleşme’nin imzalanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yapılmış olan tüm anlaşmalar/sözleşmeler yürürlükten kalkar.

14.      SÖZLEŞME MASRAFLARI

Sözleşme tek nüsha olarak hazırlanır. Sözleşme aslı Finigo'da kalacak olup bir sureti Yetkili Satıcı’ya verilecektir. Sözleşme nedeniyle doğacak her türlü vergi, harç ve sair masraflar Yetkili Satıcı tarafından ödenecek olup ödeme yapıldığına ilişkin makbuz sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 7 (yedi) gün içerisinde Şirket’e sunulacaktır.

15.      MÜZAKERE SÜRECİ

Sözleşme,Finigo ve Yetkili Satıcı’nın serbest iradeleri sonucu oluşturulmuş olup, tüm sözleşme hükümleri taraflarca ayrıntılı olarak müzakere edilmiş ve söz konusu hükümlerin Finigove Yetkili Satıcı’ya yüklediği yükümlülüklerdir. Sonuçları her iki taraf için açıklanmış ve irdelenerek kabul edilmiştir.

EKLER

1.       Tarafların İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi

İşbu 5 sayfadan  ibaret sözleşme ......./………/2021 tarihinde imzalanmıştır.

SİGORTA HİZMETLERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
KURUMSAL
YARDIM VE İLETİŞİM
SÖZLEŞMELER
BİZİ TAKİP EDİN